Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo […]

Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów […]

ZUS może pomóc podczas egzekucji należności

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

ZUS oferuje nie tylko ulgi w spłacie należności, takie jak odroczenie terminu płatności składek, czy rozłożenie ich na raty. Warto wiedzieć, że dłużnicy wobec których już prowadzi egzekucję, mogą również w jej trakcie skorzystać z pomocy. To może ułatwić działalność, a nawet uratować firmę przed zamknięciem. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: ZUS może pomóc podczas […]

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – poradnik

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca będzie mógł opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Jakie obowiązki będzie miał przedsiębiorca związane z korzystaniem z „małego ZUS”? Jak długo można korzystać z „małego ZUS”? Odpowiedzi na te pytania w niniejszym poradniku. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – poradnik

Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Pożyczki udzielane pracownikowi przez pracodawcę ze środków zfśs nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inaczej kwestia wygląda w przypadku umorzenia pożyczki. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs

Nowe zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi

Posted on Posted in Dział Praca i ubezpieczenia - infor.pl

Od 6 czerwca 2018 r. umożliwiono rodzicom opiekującymi się niepełnosprawnymi dziećmi wykonywanie pracy w formie telepracy. Z tej formy zatrudnienia mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice dziecka niepełnosprawnego. Source: Aktualności Kadry Pełny Artykuł: Nowe zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi