Bezstronność w zamówieniach in-house

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Regulacje zawarte w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE zostały transponowane do krajowego porządku prawnego w sposób swoisty – poprzez ustanowienie przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. W konsekwencji zamówienia in-house pozostające w przestrzeni unijnego prawa zamówień publicznych poza zakresem stosowania dyrektywy zamówieniowej, w polskim porządku prawnym poddane są regulacji P.z.p. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP […]

RIO: Elementy formalne wniosku o wydanie opinii

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Standardowy wniosek o wydanie opinii jest właściwie podaniem mającym podstawę w przepisie art. 91 ust. 2 u.f.p. Wniosek ma umożliwić składowi orzekającemu RIO rzeczową i merytoryczną ocenę sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązania finansowego, którego dotyczy wniosek, czyli kredytu lub pożyczki, lub wykupu papierów wartościowych oraz innych zobowiązań. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: RIO: Elementy formalne […]

RIO: Warunki i zakres kontroli

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Powiadomienia o terminie […]

Oprocentowanie nadpłat (zwrotów) VAT powstałych w związku z centralizacją

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nadpłaty podatku (a także traktowane na równi z nimi zwroty VAT bądź nadwyżki VAT) w pewnych sytuacjach podlegają oprocentowaniu. Zasady naliczania oprocentowania, a przede wszystkim termin, od którego odsetki są naliczane, są różne w zależności od charakteru nadpłaty. W kontekście jednostek samorządu terytorialnego należy zwrócić w tym zakresie uwagę na jeden z ostatnich wyroków Naczelnego […]

Jak fiskalizować obrót na jarmarkach

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Instytucja kultury prowadzi sprzedaż swoich wydawnictw i rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej. Kasa ta jest zarejestrowana jako stacjonarna. Czy aby zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż na jarmarkach i imprezach kulturalnych, musimy zakupić drugą kasę, mobilną? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jak fiskalizować obrót na jarmarkach

Nieprawidłowe ujmowanie prawa użytkowania wieczystego

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Prawo użytkowania wieczystego ujmuje się w ewidencji pomocniczej środków trwałych zgodnie z klasyfikacją nadaną gruntom, na których jest ustanowione. Dlatego aby uniknąć problemów z naliczaniem amortyzacji (grunty nie podlegają amortyzacji, a prawo użytkowania wieczystego podlega), zaleca się ich wydzielenie analityczne z konta 011 „Środki trwałe”. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Nieprawidłowe ujmowanie prawa użytkowania […]

Zasady ustalania opłat za odholowanie pojazdów z dróg

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Ustawodawca określił dwie przesłanki, którymi powinna kierować się rada powiatu, podejmując uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Przesłankami tymi są konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Source: Aktualności Księgowość budżetowa […]

Konsekwencje obniżki PIT i zwolnienia młodych z podatku dla podatników i samorządów

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Wyjaśniamy na czym dokładnie polega obniżenie PIT i zwolnienie młodych z podatku. Czy zmiana przepisów odbije się na podatnikach? Jak duże koszty poniosą samorządy? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Konsekwencje obniżki PIT i zwolnienia młodych z podatku dla podatników i samorządów