Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo […]

Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów […]

Podzielona płatność w praktyce – przykłady ewidencji księgowej

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Od 1 lipca 2018 r. wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności. Pomimo dobrowolności wdrożenia tego systemu, znaczna część organów wprowadziła nowe zasady płatności jako obowiązkowe dla swoich jednostek. Jednostki, które dokonują płatności z zastosowaniem podzielonej płatności mają problemy z właściwym ujęciem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Podzielona płatność w praktyce […]

Zwrot zasiłku stałego – ewidencja księgowa

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Z działu merytorycznego otrzymaliśmy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku stałym za okres listopad 2017 r.-luty 2018 r. W związku z tym, że osoba która ma zwrócić nienależnie pobrane świadczenie przebywa w więzieniu ustalono, że świadczenie to należy wpłacić do 31 grudnia 2019 r. Jak zaksięgować takie zdarzenie gospodarcze? Czy poprawne będzie naliczenie: Wn 240/Ma 410 […]

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

W dniu 1 stycznia 2018 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. Czy jeżeli w październiku 2018 r. zechce ona zakończyć ten urlop, to powinna podjąć pracę w celu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego? Czy może wystarczy, że zgłosi pracodawcy gotowość do pracy i po urlopie wychowawczym otrzyma proporcjonalny urlop wypoczynkowy? Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny […]

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły?

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Source: Aktualności Księgowość budżetowa Pełny Artykuł: Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły?

Podział jednostki budżetowej – problemy praktyczne

Posted on Posted in Dział podatki i rachunkowość - infor.pl

Od 1 października 2018 r. odłączono od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), funkcjonujący w strukturach GOPS. Dotąd finansowanie działalności ŚDS odbywało się w planie finansowym GOPS (wydatki GOPS w dziale 85219, wydatki ŚDS w dziale 85203). ŚDS miał swojego kierownika, ale księgowość w jednym zadaniu prowadził GOPS. Do GOPS należało dokonywanie […]